Hus nr Ant. sov BRA m2 Ant.
parkering
Areal
garasje
Total fastpris Dok. avgifter Status
A 4 105 2 25 SOLGT
B 5 136 2 25     SOLGT
C 5 136 2 28 SOLGT
D 5 146 2 25 SOLGT
E 5 136 2 28 SOLGT

Areal garasje kommer i tillegg til BRA areal pr. bolig.

Omkostninger
Dokumentavgift 2,5 % av avgiftsgrunnlaget som er kr. 600.000,- pr. bolig.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-
Etablering av huseierforening kr 7.000,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.